Privacyverklaring

Privacyverklaring BlauweHond Training & Coaching
BlauweHond Training & Coaching biedt oplossingen voor diverse loopbaanvraagstukken, door middel van bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding, outplacement, personal coaching en re-integratie spoor 2-trajecten. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden heeft BlauweHond Training & Coaching bepaalde gegevens van cliënten nodig. Het kan daarbij gaan om gegevens die haar cliënten zelf verstrekken, maar ook om persoonsgegevens die worden verkregen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens BlauweHond Training & Coaching
Drs. Alexandra Herman de Groot
BlauweHond Training & Coaching / Eenmanszaak / KvK 27367048
Rhijnhofweg 2A, 2332 KH Leiden
Telefoon: +31 624473119
Email: Alexandra@blauwehond.nu

Persoonsgegevens
Er zijn veel soorten persoonsgegevens, die kunnen worden onderscheiden in ‘gewone’ persoonsgegevens en bijzondere, gevoelige persoonsgegevens. Voor de hand liggende gewone persoonsgegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats (NAW). Bijzondere gegevens zijn bijvoorbeeld iemands ras, godsdienst of gegevens omtrent de gezondheid. Bijzondere persoonsgegevens zijn door de wetgever extra beschermd.

Gewone persoonsgegevens
Voor de uitvoering van onze werkzaamheden verwerken wij de volgende ‘gewone’ persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum / leeftijd
 • Geslacht
 • Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
 • Curriculum Vitae
 • Gegevens verwerkt in trajectplannen, voortgangsrapportages en eindrapportages, terugkoppelingen
 • IP-adres

Bijzondere persoonsgegevens
Waar nodig verwerkt BlauweHond Training & Coaching ook bijzondere gegevens, bijvoorbeeld bij begeleiding in een spoor 2 re-integratie traject. Dit betreft gegevens over belastbaarheid, zoals genoemd in Arbeidsdeskundige rapportages, functionele mogelijkhedenlijst (FML) en inzetbaarheidsprofiel.

Doeleinden gegevensverwerking
BlauweHond Training & Coaching verwerkt de persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening (waaronder administratieve handelingen en planning)
 • (Op maat) begeleiden van cliënten in hun loopbaan
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Contact onderhouden met cliënten en beheer cliëntenbestand
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening

Verder heeft BlauweHond Training & Coaching bepaalde gegevens nodig voor:

 • facturatie en innen van vorderingen
 • beantwoorden van vragen en klachten
 • marketing en promotie van de dienstverlening
 • naleving wettelijke verplichtingen
 • verzorgen van cursussen en trainingen

Ook kunnen in bepaalde gevallen gegevens worden gebruikt, bijvoorbeeld in geval van marketing, collegiaal overleg en casuïstiek voor prolongeren van NOLOC en andere kwaliteitskeurmerken. Deze gegevens zullen worden geanonimiseerd en zullen dus niet meer herleidbaar zijn naar individuele cliënten. De wettelijke regeling (AVG) is daarop dan niet van toepassing.

Grondslagen gegevensverwerking
BlauweHond Training & Coaching verwerkt persoonsgegevens om goed uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met de cliënt of de overeenkomst die ten grondslag ligt aan onze dienstverlening, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat BlauweHond Training & Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan BlauweHond Training & Coaching persoonsgegevens uitwisselen. BlauweHond Training & Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer BlauweHond Training & Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
BlauweHond Training & Coaching zal uw gegevens niet verstrekken ten bate van commerciële doeleinden of aan goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De bewaartermijn van de persoonsgegevens is afhankelijk van het eindresultaat. Maar in ieder geval niet langer dan nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden, in de regel niet langer dan 2 jaar. Na deze termijn, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft BlauweHond Training & Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Website
BlauweHond Training & Coaching houdt gegevens bij van iedereen die de website, www.BlauweHond.nu bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem.

Weergave van content van externe platforms

Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van Blauwe Hond bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
 Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de gebruikers deze niet gebruiken.

Tweet-knop van Twitter en sociale widgets (Twitter, Inc.)
De tweet-knop van Twitter en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Twitter Inc. waarmee interactie met het sociale netwerk Twitter mogelijk is.
Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Cookies
Op onze website gebruiken wij cookies. Dat zijn kleine bestanden die door een internetpagina op uw computer of smartphone worden geplaatst. Dit gebeurt zodra u onze website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies om onze website te verbeteren.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Dat zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw computer of smartphone geplaatste cookies verwijderen door ze binnen uw browsergeschiedenis te wissen.
Op onze website kunnen wij u vragen gegevens in te vullen. Dit doen wij om een vraag te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een dienst of service. Wij delen deze gegevens niet met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

 • de browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome)
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek
 • welke pagina’s u bezoekt
 • foutmeldingen

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Uw rechten
U heeft het recht om BlauweHond Training & Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u BlauweHond Training & Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

BlauweHond Training & Coaching
Rhijnhofweg 2A, 2332 KH Leiden
Telefoon: 06 24473119
E-mail: Alexandra@BlauweHond.nu

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BlauweHond Training & Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.
BlauweHond Training & Coaching kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

BlauweHond - Tweets